9. Juna 2009 – Povodom desetogodišnjice završetka rata na Kosovu, udruženje Chachipe uputilo je hitan poziv EU da pronadje  rješenje za izbjeglicku krizu. Deset godina nakon završetka rata, nekoliko desetina hiljada Roma sa Kosova još uvijek čekaju da njihovi slučajevi budu riješeni, stoji u pismu upucenom Evropskom Vijecu.

Chachipe izražava svoju zabrinutost zbog potpisivanja bilateralnog sporazuma o readmisiji između Kosovskih vlasti i Njemačke vlade, kao i pregovora koji su jos u toku, sa vladama drugih zemalja domaćina. Prije dvije nedelje, bili smo svedoci deportacije mladog Roma i oca dvoje djece koja su rođena u Njemackoj. Deportujući ga iz Njemačke na Kosovo prekršena su neki od fudamentalnih  međunarodnih standarda ljudskih prava kao što je zaštita života i porodice, a taj akt je takodje i u suprotnosti sa pozicijom UNHCR-a o potrebi za nastavak međunarodne zaštite osoba sa Kosova”, navodi udruženje.

Po saznanjima udruženja Chachipe, pritisak na kosovske romske izbjeglice da se vrate na Kosovo je u nekim zemljama toliko porastao, da je prouzrokovao novo kretanje izbeglica unutar EU. Izbeglice pokusavaju da izbegu deportaciju premestanjem iz jedne zemlje u drugu. Međutim, time oni rizikuju deportaciju na temelju dublinske Konvencije II, koja odredjuje odgovornost za tretman aplikacije za azil u zemlji ulaska.

Chachipe također skreće pažnju na situaciju izbjeglica u susjednim zemljama, gde su izbjeglice prisiljene da žive pod nesretnim, a ponekad i životo opasnim uslovima. “Nijedna od ovih zemalja nije Kosovskim Romima pruzila pravu priliku da im bude pravo na azil ispunjeno, nego su ih prihvatili na temelju ad hoc politika koje se danas ukidaje sa smanjenjem međunarodne pomoći i pažnje”, navodi udruženje. “Isto kao oni koji su bili čuvani pod privremenom zaštitom u državama EU-a, oni nisu imali mogucnost da se integririsu i da započnu novi život”, organizacija kaze dalje.

Udruženje poziva Evropsko Veće i države članice EU da nadju održivo rešenje za izbjegličku krizu. U skladu s tim, neprilike Kosovskih Roma pozivaju na odgovornost EU na više  načina, počevši od uključivanja EU u kosovski sukob. Kao prvi korak, Chachipe poziva za hitno zaustavljanje prisilnih repatrijacija Roma na Kosovo. To treba da bude završeno tako što bi se širom EU regulisao položaj kosovskih romskih izbeglica i pokrenuo program integracije Roma u zemljama Jugoistočne Europe koji bio bio subvencioniran od strane EU.

Chachipe smatra da je rešenje za izbjegličku krizu je nerazdvojivo povezano sa riješenjem sukoba na Kosovu. Otvara se obnovljeno pitanje vraćanje vlasništva i šeme za kompenzacije, jer mnogi Romi nisu bili u mogućnosti da traže svoja prava. Također se traži temeljita istraga o kršenju ljudskih prava Roma, progona i dovođenje pred lice pravde ratnih zločinaca. “To nije samo pitanje pravde, to je isto neophodan poduslov za siguran i održiv povratak”, kaže udruženje u svom pismu.

Konačno, udruženje poziva  EU da omoguci kreiranje predstavnickog tela koje bi delovalo kao sagovornik sa međunarodnim organizacijama i nacionalnim vladama o pitanjima koja se tiču kosovskih Roma, i da se o tim pitanjima treba raspravljati kao prioritetima u narednim sastancima Veća. 

Chachipe a.s.b.l.

Advertisements