8 iulie 2008- Kotar e 120 Rroma so beśen sas an-i Ravùca angl-o maripen, akana aćhile numaj 10 khera . But lenθar ʒivdinèna nùmaj e lovelnçar so bićhalen olenqe familiaqe ʒene save kerèna akana buti an-e Evropaqe Thema. E terne isi bi butǎqo. Palpalem, angl-e Sèrbǎ, pal o maripen e rroma isi len maj mesto phiripen. Jekh rromani organizàcia, „I Ʒuvli e Ʒuvlăqe” an-o sombutipen nesave aver BRO-çar kerde nesave kèrse vaś te siklŏn e ʒuvlǎ te siven an-i makìna aj kùrso mamuj o analfabetizmo k-e ʒuvlǎ kola 3ivdinena ano vrdlorigutno kotor e Ravucaqo. Amen maladilam e koordinatorkaça akala organizaciaqi kotar i Ravùca, i Śemsie Ʒafèri.

Nevipe Kosov@: Sar isi o śkoluipen k-e rromane ćhavorre akate?

Śemsia Ʒafèri: Pal o maripe, amen sas akate jekh multietnikani śkòla, kote ʒan sas vi amare ćhavorre. Nùmaj, lenqe rezultàte nas laćhe, odolesqe so nas aźutipe kotar i famìlia, nas kon te kere buti e śkoalqi e ćhavorrençar vi khere. E ćhavorrenqe mangla pe maj but te len e śkolaqo ʒanipe vi khere, na numaj an- i śkòla. Olenqe familiaqe ʒene na sas len śkolaqi edukàcia.Odova so siklǒn sas e ćhavorre an-i śkòla na sas olenqe dòsta. Vi o ćorrolipe sas but baro. Bokhale ćhavorre sar ka kamen i śkòla?

NK: An- o akava tikno foro patǎs so isi tumen maj xurdikane infromàcie. Kobar ćhavorre na ʒana an-i śkòla akana?

ŚƷ: Na, na, savorre amare rromane ćhavorre ʒàna an-i fundoni śkòla. Numaj, si sarkaj na 3an. O ʒanipe olenqo isi but tele dikhindoj avere komunitetěnqe ćhavorre. Odolesqe so e aver, lençar khere kerèna buti, amarençar naj kon te kerel vi khere buti, odova isi but vasno. Isi jekh ćhavo kova ʒàla an-i maśkarutni śkola, vi vov na rindova, odolesqe so naj les ekonomikano śajipe.

NK: Tu siǎn vi ʒeni an-i rromani pàrtia PREBK. So kerdǎ i pàrtia ʒi akana vaś e rroma an-i Ravùca ?

ŚƷ: Va, me sem ćekatuni e krangaqi kotar i PREBK akate an-i Ravuca. Ama, ruginav tumen, akala informàcie śaj te roden len kotar amaro prezidènto!

NK: Śukar. I komùna an-i Ravùca, khetanes e bi raipnikane organizaciaça „ Hareja” gatisarèna akala divesa jekh multietnikano projèkto; nesave ćhavorre ka ʒan an-i derǎv an o Ulcìni. Śaj te phenen maj but kotar akava?

ŚƷ: Va! Ćaćes isi. Vi amari organizàcia, ano sombutipen e organizaciaça „Hareja” kotar o berś 1999 organizuinda akava multietnikano projèkto, kolesqe del love i germanikani organizàcia „Amica”. An-o akava projèkto len kotor isi albàncǎ, sèrbă, rroma, aśkalie thaj egiptǎnă kola ʒivdinena an i Ravùca. Kotar i dàta 14 ʒi k-o 25-to Źulaj, an-o akava projèkto ka len kotor 15 terne albàncǎ thaj 10 sèrbǎ. Lençar, kotar e ćhave rromane aj e Balkano-egiptianenqe ka ʒan 7 ʒene. Savorre akala terne save isi len ʒi k-o 16 berś, ka keren aćlǎripen bi lovenqo an o Ulcìni, an i Crna Gora.

NK: Kobar o Rroma si len aźutipen kotar i Komùna kote tumen akana ʒivdinèna, ano Ravucaqo vrdlorig?

ŚƷ: Vareso kerde kotar i inftrastuktùra e dromenqi. Nùmaj, pàna maj bari problèma aćhòla k-o pani aj k-i elektrikani rrunʒ, sar so isi vi averenqe. Numaj, amari maj bari problèma isi i śkòla. Naj amen terne kola isi gatsiarde te ʒan an i maśkarutni śkòla, an-e fakultètǎ, aj amenqe e rromenqe akava isi but vasno.

NK: Tu phiraves e ʒuvlenqi organizàcia „ I ʒuvli e ʒuvlǎqe”. Savi isi e rromana ʒuvlǎqi emancipacia akate?

ŚƷ: I emancipàcia e ʒuvlǎqi isi tele. Naśti jekhe ja duje projektençar te vazdas akava nivèlo. E ʒuvlǎ vaś bibaxt prandinǒna but terne. Pal odova, von na ʒanèna te keren e familiaqi planifikàcia. Musaj vi amare ʒuvlǎ te theren śkolaqi edukàcia, te ʒanen te barǎren e ćhavorren, te ʒanen te aźutinen e ćhavorren te keren e śkolaqi buti. Aj vi but rroma naśle. Maj angle sas trujal 120, a akana isi 10 rromane khera. Ajekha mukhas pal amaro dumo o vrdloriguno kotor e Ravucaqo, dikhas pana xarravde khera, hàri manuśa p-o drom, hàri asaben k-e manuśenqe muja… vi akava isi jekh ʒivdipe.

Autor: Kujtim Pacaku

Izvor: Nevipe Kosov@

Advertisements