Prizren, 14 iunie 2008 – Kotar o sastuno bibutǎqerenqo gèndo ano amaro regiòno (56.355), paśe 200 ʒene agorinde uprune śkòle aj aʒukǎrena buti. Varesave rroma khuvde an-i buti an-e hotèlǎ sar seven ja taʒne. Akala kerde kùrsǎ bi lovenqo pal-i inciatìva e Sektoresqi, thaj pal-e kùrsǎ sas len śànsa te arakhen buti.

I phari ekonomikani situàcia an-i Kosòvia, pàna adive na mothavela so p-o avipe śaj te aven maj laćhe divesa. Buder sar 60% e kosovarěnθar isi bi butǎqo. E avera kerèna biznìso ajeka sar ʒanèna kobar legal thaj kobar ilegal. An-i Kosòvia, i tikni ekonomikani karakteristìka śaj te oven e benzinaqe pùmpe thaj e motèlǎ an-o sakova 500 mètre. Vazdèla pes o pućhipe: kobar akala biznismènǎ lèna butǎθe e manuśen kola berśençar aʒukǎrena buti ano Sektòri vaś i buti? Patǎs so but hàri ja nijekhes. Vaś te ʒanas maj duśles e bibutǎripnasqi situàcia araklilǎm an-o vakǎripe e rajeça Hajruhal Hoʒa, kova isi direktòri an-o Regionàlo Cèntro vaś i buti an-o Prizrèno kote ʒivdinena paśe 250 000 ʒene. Olesθar śunas so ʒi adive prekal akaja insitùcia an-o Prizrenosqo regioni rodèna buti 56.355 ʒene.

NK: Kobar tumaro sektòri resla te ćhivel p-i buti e bibutǎqonen kana ʒanas so i butǎqi krìza isi bari?

Hajruhal Hòʒa: O gèndo isi but baro kana dikhas kobar isi i populacia amare regionesqi. An-e aver komùne i situàcia isi zàla maj phari kote o bibutǎripe dèla maj baro gèndo sar an-o Prizrèno. Sar ʒanèna o bibutǎripe an-i Kosòvia astarèla buder sar 60 % e populaciaqo. Amen an-o palutno vaxt prekal amaro sektòri arakhlǎm buti 1840 ʒenenqe, numaj akaja naj dòsta. Prekal amaro sektòri amen adikǎras kùrsǎ jekh pal o aver kote o bibutǎqere lèna ʒanipe, pal odova rodas olenqe buti prekal e projèktǎ kola kerèna e maśkarselikane organizàcie sar so isi , o Ilo, o UNDP ja e Norvegiaqo raipe. Isi vi tikne privàto organizàcie save lèna prekal amaro sektori e manuśen p-e butǎqe thana. An-i mòda si maj but e restorànǎ, e benzinaqe pùmpe, ama musaj te keren buti vi amare sektoreça sosqe sam kompetènto.

NK: Isi laćhes te vakǎras hàri vi vaś o rroma; kobar on khuvèna p-i buti thaj save butǎ kerèna.

Hajruhal Hòʒa: Ni jekh var na keras nacionàlo ulavipe kon te lel pes p-i buti aj kon na. So isi problèma k-e rroma? Kana sas amen ofèrta kotar o tikno biznìso misalaqe, kova rodèla buti, athòska vov rodèla manuśen misalaqe kola sas len upruni śkòla agordini, an-o akava momènto amen khaćh naśti te keras vaś o rroma, odolesqe so an-i amari evidència 90 % e rromenθar naj len agordini i upruni śkòla. Numaj te dav tumen informàcia kaj kotar o sastutno bibutǎrnenqo gèndo 56.355 an-o amaro regiòni, paśe 200 ʒene isi save aʒukǎrena buti aj agorinde uprune śkòle. Varesave rroma arakhle buti an-e hotèlǎ oběkată kote akana kerèna buti sar sevne, taʒne thaj kola. Akala isi amare kursìstă save agorinde maj anglal e kùrsǎ pal-i amari inciatìva, aj odova bi lovenqo thaj pal o kùrsi sas len śànsa te arakhen buti. Mangàva te phenav sar sas len kvalifiacia musaj vi te aʒukǎrdǒl e butǎqo than.

NK: Savi isi i nacionàlo struktùra e butǎqe rodlǎrnenqi an-o tumaro cèntro?

Hajruhal Hòʒa: Kotar o sasutno gèndo kolenqi save aʒukarèna buti, 48 485 isi albàncǎ, 132 sèrbǎ, 3 crna gòrcǎ, 1188 tùrkǎ, 4734 bośnǎkǎ, 697 aśkalìe, 1601 rroma thaj 22 aver. Akava bibutǎqerenqo gèndo sas vi maj baro, numaj nais maj anglal e maśkarselikane organizacienqe thaj e privatone sektoresqe ano amaro regiòni, o gendo e bibućaripnasqo tiknilo 10 % and-e duj palutne berś. Amen isi amen vi laćho sombutipen e rromenqe politikane lidereça so e rromenqe adikǎrdǒm but kùrsǎ bi lovenqo. But olenθar akana isi p-e butǎ. Vaś amaro baxtagor thaj laćhi buti amen isi amen vi diplòme kotar o politikano faktòri.

Dikhas so o gendo e rromenqo kola isi bizi buti 1601. Amen ʒanas so akava gèndo isi zàla maj baro odolesqe so but e rromenθar na registruin pen an-o akava sektòri. Na registruin pen odolesqe so naj len patǎpen so śaj te khuven p-e butǎ but sig. Pinʒaras e Kosoviaqi bilaćhi ekonomikani situàcia, isi phares savorrenqe kola isi bi butiǎqo, nùmaj ʒandǒla si akava o bibutǎripen azbal maj but e rromen sar e averen.

Izvor: Courrier des Balkans

Advertisements