29 aprilie 2008 – Sar so ano savorre demokratikane thema, vi an-i Kosoviaqi vakerlin i debàta sikavel o politikano ʒivdipen k-i akaja nevi republìka. Maj baro gèndo e deputetenqo phende so sas ćalǎrde kotar o raporto e Kosoviaqe raipnasqo. Sar vi aʒukǎrel sas pes, i opozìta kerda kritìke p-i trine ćhonenqi buti e raipnasqiri. I maj bari kritìka sas so o raipen nas le nijekh butǎqo plàno akala trin ćhon so nakhle. Kotar e minoritètǎ, nùmaj o presidènto e rromana partiaqo Haʒi Zylfi Merʒa lias i vòrba. Metaforaça, na bute lafěnçar, aj godjaveripnaça, o rromano deputèto sikavda so biripnaça aj sarkondivesutne butǎça śaj te aresel pes baxtagor.

 

Trin ćhon sar formisàilo o raipen pal o palutne alosarimàta an-i Kosòvia, o premièro Haśim Taći, prezentuindǎ o butăqo rapòrto vi avutni buti e raipnasqi savi vov phiravèla. O deputètǎ kotar i pàrtia an-o raipen phende so on si ćalǎrde kotae e raipnasqi buti so on kerde ko trin nakhle ćhona. K-i aver rig, e pàrtie kotar i opozìcia kerde kritìke pal i buti e raipnasqi thaj mothavde pumaro bićalǎripen e raporteça. Avera rigate, o raipe uśardǎ piri buti k-o nakhe 100 divesa aj phendǎ so p-o avipen o raipe ka ovel les maj baro efikasitèta. Pal o raportesqo prezentuipen kotar o premiero, resle vi o aʒukǎrde kritìke kotar i opozìcia, śeral kotar o AAK (Aleànca vaś e Kosovaqo Avutnipen).

Pal akala kritike save ale mamuj o raipe thaj olaqe argumèntǎ, kotar e nacionàlo minoritetěnqo deputètǎ, nùmaj o rromano deputèto, o Haʒi Zylfi Merʒa lila kotor an-o vakǎripen. Vov uśardǎ i rapnasqi buti aj phendǎ so nijekh raipen an-i Evropa naśti te ovel les pherdo baxtagor anda 100 divesa aj te aresel k-o trin ćhon sa lesqe objektìve. O vast ko ilo, o Mèrʒa vakǎrdǎ sar vakǎrel pes maśkar e manuśa: “ o raipe nas les magiaqi rovli, kaj prekal ćiri bu-ćiri ba, jekha ratǎqe te sikavel baxtagor an-i buti”. Pal akala vakǎrimata pharrilo o asaipen an-i sàla, no amen śaj te phenas so o Mèrʒa, populàrone godǎveripnaça sikavda so nùmaj biripnaça aj sarkondivesutne butǎça śaj te resel pes baxtagor.

Salajdin Ćukic thay Hysni Ćulandi

Izvor: Nevipe Kosov@

Advertisements