Prizren, 21 April 2008 – Reprezentya e politikune subyektyengo thay e civilyune malipesko kotar e minoritarune komunitetya odola RAE, Boshnyakya thay Turkya sikavde ver-ver pratsavya ano puqipe pere hakyengo lele pe konsideripe ani Kosovaki Konstituciya. Disave deputetya kola reprezentinena e Boshnyakyen ano Kosovako parlementi may uqo yurisipyuno akti dente nota kay akava dokumenti ano uqo niveli respektinla e minoritarune komunitetya, kote ani yever rig nesave politikune reprezentya thay o civilyune reprezentya dende kritike thay na dakordipe nesave qhandyencar akale dokumentesko.

Akala godinipya sikavdile ano Prizreno ani publikuni debata kova organizingya o Centro vash minoritetyuno integripe pe tema “Kobar si qhalarne o minoritetya e Kosovaka Konstituciyaha”. Akale suroa o som jeno e Komisiyako vash i Konstituciya, Bajram Ljatifi, phenla kay ano may uqo yurisipyuno akti astarde o minoritetyenge interesya ano ver-ver sfere thay gengya nesave kotora angledo reprezentune jene kolenge shay ini delape nota.

Pe leste may mahatno si odova kay e Konstituciya e Kosovaka Republikako garavla o tromalipe thay garantinla o manushikane hakya thay kay ano identikuno periodi resla ini o yekhipe thay kay elimingyola o diskriminipe thay nesave ulevde hakya. Ov ani yekhuni rig, phengya kay akava yuridikuno akti kergyola ano baza e mashkarthemutna konvenciyaha thay kay ano olesko andripe inkoporisale verv-ver mashkarthemutne dokumentya vash o manushikano hako.

O Kosovako Parlamentesko deputeti Sadik Idrizi, dengya godinipe kay o minoritetya na silen soske te na oven qhalarne e Konstituciyaha thay kay si pandar phravdo o than vash deipe e varesave sugestiyenge. Ov leparle kay e dokumenteya poro na qhalaripe kola sikavde o Albanya, vash e buderi kompromisesko kova dendilo e Srbynge. “Buth kolay-loke si te kritikine vay te na rese niso, vay amenge si may mahatno te la kotor thay te phera odova,” phengya o Idrizi.

E konstataciya e nesave vereutnedar na dakordisali e deputetka Vezira Emruš, phenipaya kay pe buhlipe e dakordipekso e Kosovaka Konstituciyaha angya pe puqipe o hako e deputetyengo feri si na meklilo olenge shaipe te diskutinen vash oleske thay te avazinen.

Kritika dela e reprezentka e civilyune sektoresko Ozcan Micalar phanglo e vastipesko e ofisiyalna qhibyako thay edukipekso puqipe. “O turkyno komuniteti na si qhalardo e qhandeya V(ponj) e Kosovaka kostituciyaha,” phengya oy.

O reprezentya kotar o RAE komuniteti sikavde poro na qhalaripe ulavipea kotar o Roma vash olengo na leipe kotor ano kheripe-hramipe e Konstituciyako, potenciripeya kay soske o deputeti Nejdet Neziri te lel kotor ano hramipe e dokumentesko kana ov si egipqhani thay nashti buderi marlape e romendar vash e qhib thay edukipe.

 

 

Advertisements