Duminică 9 martie 2008 – Kosoviaqo bajràko: I rang bodli, Kosovaqi màpa gàlbeno, aj 6 ćexrenǎ kola prezentuinèna e Kosoviaqe khetanimàta. O rroma kotar o civìlo sektòri, an-o draft konsituciaqo dokumento, maj baro akcènto dende k-i rromani ćhib. O Peter Faith, phiravela i Eulex-esqi komisia ani Kosòvia. Isi othe rroma? An-i Kosòvia maj phare e rromenqe kotar o enklave. E Kosoviaqi rromani politika aćhili paxome, bi nijekhe efektosqo.

E Kosoviaqo proklamuipen sar biumblavdo them and-o 17-to Februàra, anda duj mamujutne reàkcie. Pe jekh rig lośalipen maśkar e albàncǎ an-i Kosòvia, aj pe aver revòlta an-i Sèrbia. E divesa nakhen aj e politikaqe gndimàta isi vi on an-e diametràlo mamujutne pozìcie. Varesave thema e Evropaqe Uniaqe thaj aver kotar e Unisarde Themenqi Organizàcia (UNO) dende dumo vaś e Kosoviaqo biumblavdipe, sar so isi maśkar aver i Amerìka, i Germània, i Frància… kola maśkar aver rodèna an-i Kosòvia te ovel jekh demokratikano thaj multietnikano than. Diamateral mamujutni pozìcia sikavèla i Sèrbia, i Rusia, i Rumania… kola na dèna dumo vaś e Kosoviaqo biumblavdipen.

E Kosoviaqi Vakerlin (parlamènto) k-o angluno beśipe aprovuindǎ e Kosoviaqo bajràko propozuime kotar o raipe. I rang bodli, e Kosoviaqi màpa-gàlbeno aj 6 ćexrenǎ kola prezentuinèna e Kosovaqe minoritète. Jekhal pal e Kosoviaqo proklamuipen sar them, angla sa e Kosoviaqe themutne, e biraipnikane organizàcie, e insitùcie, o civìlo sektòri nikisto i draft propozìcia vaś o konsititutìvo dokumènti. Akava dokumènto, zabades arakhlilo vi an-e rromenqe diskùsie. Som avere minoritetenqe ʒenençar, and-o lil so bićhalde k-i komìsia, e Rroma dende o maj baro akcènto k-i rromani ćhib thaj laqi thamikani perspektìva an-i Kosova. Maj angle dikhindilo so o dokumento nas rinćhibǎrdo p-i rromani ćhib, a kana ulo p-i rromani ćhib pala cèrra divesa, o rinćhibǎripen sas kerdo ande jekh bipinʒardi rromani ćhib. Akava sikavel so o projèkto e konstituciaqo sas rinćhibǎrdo kotar manuśa bi kompetenciaqo.

Akana, pal-e diskùsie, e komisiaqe ʒene ka nakhaven akava maj ućho dokumènto e Themesqo an-i Kosoviaqi Vakerlin (parlamènto) kote aʒukardǒla te aprobindǒl.

Sarkon dives aven an-i Kosòvia e Eulex-esqe ʒene. Tal i avotoritèta akala strukturaqe śerutnesqi, o raj Peter Faith, on ka keren buti an-e Kosovaqe juridikane insitùcie, an-i policìa thaj an-e manuśikane hakajenqo dikhipen. An akava momènto o pućhipe avel pal e rroma: kon reprezentuinela e rromen an-o Eulex? Ʒi akana na śundǒla nisavo anav vaj ekìpa kotar e Evropaqe rroma. Te ulo kaj po avipe i EU ka del nesave ʒenen kola ka keren buti e rromençar, athòska odola ʒene vaś maj efikas buti e rromençar an-i Kosòvia, musaj te keren buti khetanes e civilone sektoreça. E Eulex-esqo efikasitèta ka ovel maj reàlo thaj maj demokratikano e rromençar vaś o rroma. Isi but e rromenθar an-i Kosòvia kola naj len nisavi informàcia so isi jekhe themesqo biumblavdipe, sar thavdela i politikani situàcia, kaj isi e rromenqi pozìcia an-i politika. Kotar akava i rromani politìka an-i Kosova na dendǎ nisavo rezultato, sosqe o rroma aćhile but tele an-i informàcia. Maj traśani i situàcia e rromenqi isi an-e Kosoviaqe enklàve kote o rroma ʒivdinèna e serběnçar. Paśe 12 mìje rroma so isi an-e enklave ʒivdinèna an-i dar. O ćorroripen avèla sar plus aj pharǎrel maj but lenqo ʒivdipen. Vaś te ʒanas maj but, amari redakcia vizituindǎ e gava Preòce, Graćanìca thaj Plementina.

O Alia Salijević, (60) kotar i Graćanìca phenèla: «i rromani politìka an-i Kosòvia na paśardǎ nisavi informàcia. Vaś odolesqe isi vi amaro pasivitèta. Kana dikhas maj xor śaj te phenav so amen o rroma palem aćhovas maśkar e duj jaga. So isi maj bari źal kaj e terne rroma isi bi butǎqo. Naj amen nisavi motivàcia te bićhalas e ćhavorren an-e śkòle. Sar śaj te keras odova kana sam ćorrrole“

O Maksut Butić (44), vi vov kotar i Graćanìca phenèla: “Ake, dikhena kote sam, an-o gunoj, kedàva sasrin aj valinǎ te śaj bikinav vareso. Kotar i politìka na halǒvàva, ama ʒanàva so amen e rroma sam but, but tele. Mangas buti! Mangas te parvaras amare ćhavorren. Naśti on bokhale te ʒan an-i śkòla. Naj olen so te urǎven.

Preoce isi gav paś i Priśtìna. Othe ʒivdinèna sèrbǎ thaj rroma. Dikhas so i infrastruktùra k-e sèrbǎ isi but maj laćhi sar kote ʒivdinèna e rroma. Asfàlto pe jekh rig aj ćik p-i aver. Odoja isi angluni diferènca so dikhas maśkar e sèrbǎ aj e rroma. A maj si aver.

Akate o rroma isi muslimànǎ. I ʒuvli ni mangèla te mothavel po anav, isi la paśe 50 berś. Phenèla amenqe: “ Amen sem rroma-muslimànǎ. Naj amen hòʒa rrom. O hòʒa albànco na tromàla te avel akate a amen e religiaqe ceremonìe keras len ćorǎl. Dikhen kote amen ʒivdinas – mothavela e purane khera. Sam bizi buti. Amenqe maj śukar isi te ʒas avri. Sas amen dar vi akatar vi okotar (gndinela p-e albàncǎ thaj p-e sèrbǎ)

O Sead Giʒić ( 25) phenèla: “Amen e terne naj amen nisavi perspektìva. Mangas buti, te parvaras amare ćhavorren. Naj amen mesto phiripen te phiras vi k-e aver Kosoviaqe thana. Odova isi phares ! Ni ʒanas so ovel amençar. Naj amen nisavi informàcia kotar amare poltikaqe lidèrǎ. I rromani poltika an-i Kosova isi paxome, bi nijekhe efektosqo. Odolesqe kana ovèna alosarimata me vaś manqe vi miri familia na ʒas te votinas. Kasqe te ʒas? Musaj e terne kotar i Kosòvia te phiraven amari politìka, odola kola isi śkoluime“, – phenela o Giʒić.

I Plemetina isi nadur e Priśtinaθar, paśe 10 km. Dikhǒla maj baro rromenqi aktivitèta sar an-e duj anglune gava. Akate si jekh rromani bi raipnikani organizàcia savi bućhol «Amaro Anglunipe». Pućhas jekhe terne ćhaves, o Avdi Emini (20), sar dikhèla ov e rromen an-o akala Kosoviaqo statùto sar Them. «Mekh ovel sar so ka ovel. Ama, amen mangas buti, śkòla, amari ekonomikaqi situàcia te ovel zorali. But hàri rroma kerèna buti. Maj but e rromendar lungarèna o vast aj mangena. Me khanćhi naśti te phenav kotar i politìka, odolesqe so naj amen nisavi informàcia kotar e rromane poltikaqe lidèrǎ an-i Kosòvia. Odolesqe ni dav moro glàso vaś e rroma an-i Kosova. Amen o terne sarkon dive i perspektìva dikhas la an-e avrutne thema, ma te beśas akate.

O Selajtin Emini (38): «isi amen amari rromani organizàcia. Keras buti e rromençar maj but p-i edukàcia. Naj dòsta odova. Musaj e Kosoviaqe insitùcie te dikhen vi amen maj but, te den amen aźutipen. An-e enklàve isi paśe 12 mìje rroma. Kon olen aźutinel? Ni jekh! Mangas amare terne ćhaja, ćhave te ʒan an-e śkòle, an-e fakultètǎ. Bizi śkòla na ka keras khanć! Kotar aver rig, e edukaciaqo nivèlo isi but tele maśkar amenθe, odolesqe so naj amen nisavi garantuimi perspektìva: so ka ovel kana jekh rrom ka agordel misalaqe i maśkarutni śkola, – ka arakhel buti ov? Musaj akala pućhimata te vazdel e rromenqi politìka, koja vaś bi baxt na kerdǎ khanć ʒi akana, vi ajeka sar ʒal na ka kerel nijekh var.

Ajal ulavdilam vi e Plementinaqe rromençar.

I Kosòvia isi la akana poro statuto sar Them biumblavdo. Ʒandoj pal e Ahtisaaresqo pàko, oj musaj k-i pràksa te mothavel so i Kosòvia isi jekh sovran, demokratikano thaj multietnikano Them. Numaj ajal, numaj butǎça, i nevi Kosòvia ka sikavel so isi peki vaś te phiravel jekh than kote sa e themutne ka hakǎren pen penθe aj meste ande jekh demokratìko Them.

Izvor: Nevipe Kosov@
Autor: Kujtim Paćàku

Advertisements