15 Januar 2008

Śkoluipen, manuśikane xakajenqi patǐv, phari ekonomikani situàcia – e relevànto politikaqe ӡene khanć na kerde vaś o Roma ӡi akana. Akala butǎ lipardile an-i amari intervista koja ververe Kosoviaqe rromençar.

Ʒanas so aktual akale momentesqe isi i politikaqi situàcia an-i Kosòvia, olaqo statùto. Kosoviaqe lidèrǎ divesθar po dive arakhlǒna an-e vakarimata e ućhe UNO-sqe ӡeneçar. Palo odoborom mlunde vaxtesqe poltikaněnqe vakarimata, pana na arakhlili jekhutni ćhib maśkar o duj riga, odola albanǎ thajk srbǎ. Sol duj themenqe politikaqe lidèrǎ sas len diametral mamujutne gndimata kana isi ko pućhipe k-i Kosòvia. Sar o Rroma ani Kosova dikhena i Kosova thaj olaqo statùto, vaǎrdǎm varesave ӡenençar kola mangle te aćhon anonim. Lençar kerdǎm xarne intervìste an-e trin pućhimàta: So adive mangela pes e rromenqe an-i Kosòvia, kobar o relevent politikaqe ӡene an-i Kosòvia kerde buti vaś o Rroma thaj sar on dikhèna o politikano statùto e Kosoviaqo?

Nevipe Kosov@: So mangèla pes adive e rromenqe an-i Kosova?

ĆH: But phare isi kaj sakoja va,r pala sakova maripe, dikhindoj vi i història, palo sakova maripe kote so ulo, o Rroma sas viktìme. Źal vaś savorre odola kola mule, źal so na sas halǒvipe maśkar o manuśa. Amenqe mangèla pes numaj mestipe, buti, śkòle. Dikhèna so i phari ekonomikani situàcia maj but dikhlǒla p-o Rroma. Maj but bi butǎqo isi o Rroma. Baro gèndo e ćhavorrenqo mukhèna i śkòla. Maj ćorre isi o Rroma. Ake akala butǎ mangèla pes te laćhardǒn k-o Rroma.

Intervìsta 1

Nevipe Kosov@: Kobar o politikaqe ӡene an-i Kosòvia kerde buti vaś o Rroma?

ĆH: O politikaqe ӡene na kerde but vaś amenqe. Zumavde vareso, nùmaj konkretno na. Amare politikaqe lidèrǎ but xàri kerde buti vaś amenqe. Dikhas so but fabrìke isi phande akana, kinde len e manuśa privat, ama nijekh e rromenθar na lelilo p-o butǎ. Kote isi e rromen love te putren khajekh fabrika thaj te len avere rromen k-i buti? Naj amen jekh politikaqi kultùra thaj phiravas e politika. Ake, misalaqe pàna ani Kosova isi kàmpe, isi but nasvale manuśa. Misalaqe but xari e nasvale rromenθar ӡàna vaś saslǎripen an-e avrutne thema, sar so ӡàna o avera.

Nevipe Kosov@: Sar tumen dikhèna p-o politikano statùto e Kosoviaqo?

ĆH: Savaxt amen na sas amen nisavo zor te paruvas i politika p-i akaja vaj odoja rig. Mangas te laćhardǒl o politikano statuto numaj bizo maripe, odova isi so amen rodas. O marimpansqe kosenkvèncie dikhas len ӡi avdives. Reslam k-o ćorripasqo dìpi. Bural legaras e ćhavorren k-i śkola, bural ćalǒvas marro. Manqe naj dar te phenav odova so gndinàva. Sarsavo statùto te ovel and-i Kosovia, musaj te den pen patǐv e manuśesqe xakaja, te ovel amen xakaj kobar so sas len o aver selǎ, odolesqe so i Kosòvia isi vi e rromenqi kobar isi e evere selěnqi.

Nevipe Kosov@: So adive manglape e rromenqe ani Kosova?

IA: Sosqe da naj mand nesavi bari śkola te dav tumen irin ano akala pućhimata, me sem kotar o phure 3ene, śaj te phenav akana ano akala śilalae dive manglape amenqe, maro, buti, elektika amare penzie kolenqe kergěm buti 30-40 ber ś, akana naśti akale poenziençar ni draba te kinas. Musajutne sem vaś o śkole, amare ćhavorre te 3an ano śkole, te oven śkoluime manu śa, ma te aćhon po droma. Vi e poltikaqi vi e ekonomikani situacia isi phari. Kana ovna akala duj som, odoja ver isi but phare.

Nevipe Kosov@: Kobar o relevent poltikaqe 3ene ani Kosova kerde buti vaś o Rroma? Na, na sem ćalarde kotar olenqi buti. Ani politika manglape 3anipe, vakaripe thaj te dengǒn propopzala ano thami, amende khanći ne liparena. Phare so ani Kosova lipargǒna paśe sa vaxt numaj duj komunitetǎ albanǎ thaj srbǎ . Akate sar vi tumen 3anena, 3ivdinena rroma, turkǎ, bośǎkǎ thaj kola. But isi phare ano akana ulavdile egipćanǎ thaj aśkalie, kana savorre sem som. Ama i vaxt kerela poro….

Intervista 2

Nevipe Kosov@: Sar tumen dikhena p-o politikano statuto e Kosovaqo?

IA: Phare isi kana duj delegaciaqe ӡene an-e but vakǎrimata naśti aresle halǒvipe maśkar penθe. So śaj amen te keras? Khanć naśti te paruvas. Mangas te laćhardǒl e Kosovaqo statùto numaj prekal o dialogo, bizo maripe! O maripe vaś amenqe sas bibaxtalo, ake so ulo amenqe kotar o nakhlo maripe, reslam ko ćorrolipe, bizi buti, sas amen but nasvale manuśa kola naj len draba te saslǒn. Sa akala avèna e maripnasθatr. Ajekha sar halǒna maśkar penθe odola kola kerna politika, ajeka te ovol. Nùmaj, sakova manuś mangèla pere xakaja; mangas vi amen amare sar kosovàrǎ thaj sar Evropaqe manuśa.

Nevipe Kosov@: So mangela pes adive e rromenqe an-i Kosòvia?

ĆS: Buti, numaj buti. Misalaqe an-i Kosova bikisale but fabrìke. Odola popale kinde len e baravale. Kon lelilo e rromenθar popale p-o butǎ? Nijekh! Odolesqe but Rroma thaj o aver mukhèna i Kosòvia thaj ӡàna an-e aver Thema te mangen azìlo. Naj lokhe ni odothe, nùmaj ma lokhe sar akate si. Angl-o maripe sas amen an-i Kosòvia but śkoluime ӡene. Misalaqe, an-o Prizreno sas buderi desar 25 ӡene save agorinde i fakultèta. Akana, pal-o maripe naj amen ni jekh Rrom diplomuime an-i fakultèta. Odova isi so mangèla pes amenqe maj but: i śkòla! Sosqe na, vi śkòle p-i rromani ćhib. Dikhas so amare tikne ćhavorre xasarèna i rromani ćhib aj pal e berśa, on ka phenen so naj Rroma, odolesqe so na ka ӡanen te den dùma rromanes. Odova isi phare.

Nevipe Kosov@: Kobar o poltikaqe ӡene an-i Kosòvia kerde buti vaś o Rroma?

Khanći na! Te keren sas vareso, adive ka ӡan sas amare ćhavorre an-e śkole, te ovel sas len khajekh bursa. Naj love, naj śkòla. Oxto berś pal o maripe, sa e politikaqe ӡene, maj but kerde buti vaś pere poziciaqe sar e themesqe. I korùpcia isi bari. O bare manuśa ano ministrìe ko butǎ len nùmaj pumare ӡenen aj averen na. Kana ka ovel jekh rromano minìstro te lel e rromen k-i buti? Vaj kana ka ovel khajekh baro biznismèno te putrel khajekh fabrìka te lel k-i buti e rromen? But phare isi, nikàna. Odolesqe so musaj te ӡal pes an-i śkòla, aj vaś i śkòla naj love. Isi vi aver problème. E manuśa so si an-i pènzia an-i Kosòvia, na numaj rroma, vi e avera, lèna po 40 € k-o ćhon. Akava si but xari. Nijekh kotar amare politikane lidèrǎ, ni odola so si rroma, na vazdinde po krlo te pućhen: «kaj amare rromenqe pènzie kola kerde buti 40 berś»? Te ovel amen love te das amare ćhavorren an-e śkole.

Nevipe Kosov@: Sar tumen dikhèna p-o politikano statùto e Kosoviaqo?

ĆB: O ӡene kotar i UNO sas len but pharipe sar ka laćharen akaja buti e Kosoviaqi. Sosqe? Varesave thema dèna phiko e Kosoviaqe a avera na. Kana naśti on, sa godǎver manuśa, so śaj amen te phenas? E rromenqe xakaja musaj te oven dine patǐv. Dikhas, vi odola Thema kola isi sar an-i Evroputni Unia, na den patǐv e rromenqe xakaja. Kobar akana śaj te ovas riste vaś amare xakaja, musaj jekh garancìa kotar i UNO, odolesqe so vi amen sam manuśa sar sa e avera.

Nevipe Kosov@: So mangèla pes e rromenqe ani Kosova adive?

ĆB: E rromenqe mangèlape i godi te ovel k-o śero. I godi isi an-i śkòla. Me sem penzionèri, kerdǔm buti an-i tikni ekonòmia, ama naśti akana te kerav buti an-i poltika, odolesqe so me odova na ӡanàva. Naśti ni te kerav buti an-i elektika thaj aver buta… Odova savo isi les śkòla te kerel odoja buti pe savi ov siklilo. Nijekh var naj dòsta i śkola. Sakova manuś śaj te legarel pere ćhavorren an-i śkola kana mangèla. Te sine kaj mangèla pes, ne xan maj xari marro a e ćhavorren ma te mukhen len bizi śkola. Kana ka theras śkoluime manuśen, atòska śaj korkore o śkoluime rroma te vakǎren kotar i politìka, i ekonòmia, i edukàcia thaj kola. Numaj, ni akana na mangèla pes te phanda amare vasta aj te phenas naj amen… Musaj te rodas o maśkarselikane thamǎ, prekalo odola dokumentǎ te rodas amare xakaja vaś manuśesqo mestipen, vaś i edukàcia thaj kola. Odolesqe so i Evròpa isi odoja koja beśla pal akala dokumèntǎ, oj kerdǎ odola thamǎ misalaqe vaś manuśikane xakaja thaj kola.

Nevipe Kosov@: Kobar o politikaqe ӡene an-i Kosòvia kerde buti vaś o Rroma?

ĆB: Na, na, khanći na kerde e rromenqe. Maj but kerde penqe sar e rromenqe.

Nevipe Kosov@: Sar tumen dikhèna p-o politikano statùto e Kosoviaqo?

ĆB: Vi te ovel e Kosovaqo biumblavdipe, so odova aӡukǎrdǒla sar dikhas an-e mèdie, musaj k-i praktìka te garantuindǒn e xakaja savorre manuśenqe. O Rroma savaxt isi maśkar o duj jaga. Ake amen sar Rroma kola ӡivdina an-i Kosòvia thaj odola Rroma kola ӡivdinena an-e serběnqe enklàve. Kote on ka ӡan, kote amen ka ӡas, kana sam jekh rat.

Kujtim Pacaku

Izvor: Courrier des Balkans

Advertisements