6 ianuarie 2008 – Rroma numaj sovena an-i rromani mahàla a buti avena te keren akate an-i vrdlorig – phenela o Latif Masurica, beśutno an-o kampo Ćeśmin Lug. 40-50 euro k-o ćhon, so šaj te keras odole lovençar? Mangas te ӡas ane amare khera, a na nùmaj te das andre an-e neve khera; amen rodas vi buti te śaj parvaras amare ćhavorren ,te ӡivdinas sar savorre manuśa. Amen xasardǎm o pakǎvipen p-e manuśa, akana patǎs nùmaj k-o baro Devel.

Akaja var me thaj o fotoreportèri kotar i Francia, o Laurent, lelam drom vaś Kosovaqi vrdlorigutni Mitrovica. Taksi kotar i Priśtina ӡi k-o Mitrovicaqo Mesmerig, pal odova telefoneça rodas prekali amari amalin taksi vaś Vrdlorigutno Mitrovicaqo kotor. I len Ibra ulavèla i diz an-e duj kotora. Nakhas i phurt p-e pirre. Aver taksi aӡukarela amen k-i aver rig. Jekhal rodas o kàmpo Ćeśmin Lug. Balval thaj sano brśind amalisardǒla amençar. Dikhas jekh aver muj e Kosovaqo. Vakardǒla numaj srbikani ćhib. Reslam an-o than kote kaj manglǎm ta ӡas, Ćeśmin Lug, bućhola o than kote pana beśèna o Rroma an-o kampo, kova isi phravdi dar, dukh pakǎrdi ano ćhavorrenqo roipen, kola bipodǐme, biurǎvde prastàna k-e ćika thaj dikhena an-e amare jakha. Rodas e kamposqe śerutne, Latif Masurica. Akava kàmpo śaj te ovel lùngo paśe 200 metre, dikhǒl sar jekh darutno nasvalenqo than. K-i daxni rig tikne baràke, ki zervi cirdesqo drom kova isi ulavdo kanrale telěnçar. Duj mètre dur e kamposθar dikhas sar o cird sigipnaça cidèla drom. Nùmaj na haravela e rromane baràke kolenqo ćatlo isi kartonesqo. Paśola amenqe o Latifi, rrom 44 berśenqo kotar i Priśtìna. Las amen angali thaj śirdas o vakaripe amaro…..

O Latifi: Ake, akate beśas amen. Naj amen ӡivdipe, dikhèna vi tumen sar si amenqe. Śil, brśind, balvala amalisardǒna amençar. Isi amen nasvale ćhavorre, isi doktòrǎ kola kerena piri buti numaj naj amen draba. So ka keras?

NK: Kobar vaxt sen akate Latif!e?

O Latifi: Trin berś akate, samas maj angle an-i Vojvodina, pal odova an-i Srbia. Phende so akate śaj e ćhavorre te ӡan an-i śkòla, pal odova alǎm akate an-i Zvećàna. Ekja na sas khanć ruminde i kàmpo, akana akate sam àke trin berś.

KN: Lena li tumen akate social aźutipen ?

Latifi; Va, va, 40-50 euro ko ćhon. So te keres odole lovençar? Isi man duj ćhavorre k-i śkòla, te xas vareso thaj sa akala ӡàna 3-4 divesenqe, a so pal odova….?

KN: Aver buti isi ?

Latifi: Kedas ano gunoj kartònǎ thaj sastrn so śaj te bikinas.

KN: Ʒi kana sanas an-i Vojvodìna thaj centàlo Serbìa, sar sas odothe tumenqe?

Latifi: But phare, tretirinde amen sad ӡivutre, na sar manuśa.

KN: Ak an-i Zvećàna?

Latifi: Zala maj phare! Lele te nasvalǒn e ćhavorre kotar o moliv so sas len an-o rat. Odova phende vi e Lumiaqe doktòrǎ. Paśe sas amenqe i fabrìka koja kotar o thuv viśinlǎ e ćhavorren, pal odova ande amen akate.

KN: Sosqe na gelen an-i rromani mahàla ani mesmerig te ӡivdinen othe?

Latifi: Akava isi śukar so pućhlan man. Amende kotar akava kàmpo nijekhes na akharde, numaj gele penqe odola kotar o kàmpo Osterdode a amen nijekh na akhardǎ te ӡas odothe. Ni jekh ӡeno kotar i Komùna vaj UNMIK-o na alo te pućhel amen kon mangèla te ӡal an-i rromani mahàla, tele. Gele pesqe odola kola isi maj paśe e Komunaqe thaj averenqe. Vi odola rroma sas ćorre odothe. On numaj sovèna an-i rromani mahàla a buti avèna te keren akate an-i vrdlorig. Mangena, lungarèna o vast sakasqe, kedèna sastrn, kerena diso buti ćorrikani aj pal odova ratǎθe ӡàna penqe te soven an-i mahàla. K-o berś 2003 sas maj baro traśnipe te ӡal pes an-i mahàla, a akana na, dikhav so but ӡene ӡàna thaj avena. But rroma bikinde vi odova aźutipe so lele e donatorěnθar odolesqe so naj len so te xan, na xan pes e neve khera, musaj te ovel amen vi buti!

KN: Kon dela tumenqe akate aźutipe ?

Latifi: Palutni var anglal jekh kurko dende amen po jekh higienaqo pakèti; aver khanć na! Sas but ćorre akate, nasvale, e tike ćhavorre sas but nasvale. KN: Ʒàna li e ćhavorre k-i śkòla? Latifi: Va, ӡàna, nùmaj naj nijekh rezultàto lenθar. Naj len pustika, naj len śajipe kote te siklǒn, kon te kerel olençar buti khere. Akate an-o amaro kàmpo sas jekh śkòla maj angle bućholas «Herdelèzi» no akana isi phandi. Isi jekh an-o Osterode.

KN: Śaj li akana te ӡas an-i rromani mahala te ӡives?

Latifi; Śaj, sosqe na. Nùmaj na te das andre ano neve khera aj khanć aver, amen rodas vi buti te śaj parvaras amare ćhavǒren, te ӡivdinas sar savorre manuśa.

Amaro vakaripe śunèla vi e Latifesqo ćhavo o Ersàni kova isi les 16 berś. O Ersàni ӡàla an-i maśakarutni śkola, so isi but śukar.

KN: Sar tu dikhes inklǒpe kotar akaja situàcia? Ersani: Ʒanav jekh, so naśti savaxt te beśas akate. Amen na sam ӡivutre, sam manuśa sar e avera. Khànći nikasqe na kerdem ni me ni miri famìlia. Durilǎm kotar o kher kana dikhlǎm so e aver Rroma ӡàna, aj atòska vi amen naślǎm. Kaj te beśas korkorre? Resla amen i bibaxt.

KN: Tu ӡàsa k-i maśkarutni śkòla. Isi pàna aver siklǒvne sar tuθe so ӡàna k-i śkola?

Ersani : An-i maśkarutni sem numaj me. Isi pàna aver ćhavorre kola ӡàna k-i fundoni śkòla, nùmaj, hàri isi rezultato. Amare ćhavorrenqe mangèla pes buti e śkolaqi te ovel vi kana avèna khere. Numaj, amare daja vaj dada, naj len śkoluipen te sikaven penqere ćhavorren vi kana on avèna khere, akalesqe naj but suksèso. Man misalqe naj man sa e pustika, lav varesave kotar e amala ama naśti savaxt so vi on si te siklǒn. Vi akate kana avas khere, naj amen kote te sikǒvas, naj śajipe. Savorre sam an-i jekh livni, tikne, bare so naj nisave sikǒvipnasqe kodicie. Śil, butivar bokhale, nasvale akava naj ӡivdipe ano akava śeliberś.

Amen xasardǎm pakǎvipen p-e manuśa, akana paćas nùmaj k-o baro Devel. Mangas te iranǒvas an-e amare khera kote sàmas maj angle. Te ӡas an-e śkòle, te ovel amen buti. Akate isi but phare!

Durilo amensar o Ersani pherde olesqe jakha asva. Olesqo dad phare ileça dela amen po jekh cigàra: «Ake, vi tumen dikhèna sar isi amari buti akate…»

Beślam pàna cèrra vaxt e Latifeça thaj e rromençar an-o kàmpo Ćeśmin Lug… Phare ileça lelam o drom ano Mitrovicaqo mesmerig…. Aćhòla kaj e relevànto insitùcie kotar i Kosòvia thaj i Evropa te aźutinen akale manuśen. Odolesqe so vi on isi Kosoviaqo aj Evropaqo kotor.

K. Paćaku

Izvor: Le courrier des Balkans

Advertisements