UNHCR je pokrenuo inicijativu da organizira ovu konferenciju zajedno sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, uz podršku Vijeća Evrope i Evropske komisije, 20. juna, na
«Svjetski dan izbjeglica», koji se obilježava svake godine na dan 20. juna, u znak priznanja
za hrabrost izbjeglica i drugih raseljenih osoba u svijetu, te da bi se skrenula pažnja na
njihove nedaće. Tema ovogodišnjeg «Svjetskog dana izbjeglica» bila je «nada», što je
naročito podesno s obzirom na predmet konferencije – izrada akcionih planova za
implementaciju BiH strategije o Romima.

Od raspada bivše Jugoslavije, masovnih kretanja stanovništva tijekom i nakon rata, te
kolapsa i obnove državnih struktura, Romi i ostale manjine su bili naročito ugroženi i često
nisu imali mogućnost pristupa socio-ekonomskim pravima na istoj osnovi kao i ostali građani ili izbjeglice. Vlasti BiH su usvojili brojne zakone i zakonske propise kako bi pravno riješili njihovu situaciju, uključujući odluku o osnivanju nacionalnog Savjetodavnog Odbora za Rome, usvajanje «Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i drugih pripadnika
nacionalnih manjina» i usvajanje «Zakona o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina».

Intervencije međunarodne zajednice na pružanju humanitarne pomoći Romima u Bosni i
Hercegovini bile su na ad hoc osnovi i pomogle su samo malom broju ljudi. Sve ovo još
uvijek nije dovoljno. Ono što nam je potrebno je promjena – širom države – politike i prakse u pružanju pomoći Romima i ostalima da se integriraju i asimiliraju u bosansko društvo.

Bosna i Hercegovina još uvijek nije pristupila «Dekadi za uključivanje Roma», inicijativi koju je usvojilo devet zemalja u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi i koju je podržala međunarodna zajednica. Dekada predstavlja političku opredijeljenost zemalja da, kada su u pitanju Romi, smanje njihovu nejednakost u pogledu ekonomskog i razvoja uopšte posredstvom implementacije reformi i programa koji su osmišljeni da bi se prekinuo taj začarani krug siromaštva i isključenja iz društva. Dekada će nadgledati progres koji se ostvaruje na ubrzanom uključenju Roma u društvo i na poboljšanju ekonomskog i socijalnog statusa Roma širom regiona. U pripremama za Dekadu, svaka zemlja je identificirala ograničen broj nacionalnih zadataka čije se ispunjenje može mjeriti, uključujući tri teme koje se međusobno prepliću: siromaštvo, diskriminacija i spol (gender). Svaka zemlja je potom izradila akcione planove u kojima su navedeni ciljevi i indikatori u ovim oblastima. Nadamo se da će BiH slijediti ovaj trag i postati dio ove evropske inicijative.

Usvajanje «Strategije za rješavanje problema Roma Bosne i Hercegovine» od strane Vijeća
Ministara u 2005. godini bio je veliki korak naprijed ka sveobuhvatnoj nacionalnoj politici za zaštitu Roma u Bosni i Hercegovini. Ali da bi Strategija imala stvaran učinak, trebalo bi
izraditi konkretne akcione planove u kojima će biti definirane aktivnosti koje će se poduzeti, vremenski okvir, nositelji aktivnosti i detaljan budžet.

Dvodnevna konferencija koja je okupila lokalne aktere sa državnog, entitetskog, kantonalnog i općinskog nivoa, kao i pripadnike međunarodne zajednice i romskih udruženja, imala je za cilj da pruži informaciju o Dekadi Roma, predoči stečena iskustva u regiji, prezentira metodologiju koja se može iskoristiti za razvoj konkretnih akcionih planova.

Juni 2006

Cijelokupan izvjstaj se nalazi na:

http://www.unhcr.ba/protection/roma/Final%20Roma%20Report%20L%206.pdf

Advertisements